Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Hello Disney. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hello Disney.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hello Disney erkend.

1.4 Hello Disney garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Druk- en typefouten voorbehouden.

2. Levering en betaling

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Hello Disney streeft ernaar uw bestelling direct na betaling te verzenden.

2.3 Aan de leveringsplicht van Hello Disney zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hello Disney geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden.

2.4 Hello Disney is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte/beschadigde artikelen. Tijdens het afronden van het bestelproces heeft U de keus om uw bestelling verzekerd te verzenden. Hier geldt een toeslag van 2,00 voor.

2.5 Levering geschiedt uitsluitend na betaling via Ideal. Klanten buiten Nederland kunnen uitsluitend betalen via bankoverschrijving.

2.5 Bestellingen van klanten uit het buitenland worden maximaal 3 dagen gereserveerd. Indien binnen deze gestelde termijn geen betaling is ontvangen behoudt Hello Disney het recht uw bestelling te annuleren en eventueel gemaakte kosten in rekening te brengen.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en  of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.4 Prijzen op de site zijn exclusief verzendkosten.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht de geleverde producten binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Hello Disney heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Hello Disney. De koper dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de producten bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hello Disney er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de koper. Indien de bestelling gratis is verstuurd en er gekozen is voor verzekerde verzending van 2,95 dan wordt alleen het aankoopbedrag teruggestort.

4.2 Voor de navolgende producten geldt het herroepingsrecht niet:

  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals ondermode.
  • Die in een op=op actie vallen.
  • Die in een speciale aanbieding vallen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hello Disney, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hello Disney. Hello Disney houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Hello Disney respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Hello Disney maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Hello Disney staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst zoals op de website staat aangegeven. Druk- en typefouten voorbehouden.

6.2 Hello Disney is niet aansprakelijk  voor schade aan kleding die door wassen en/of drogen is ontstaan. Het wasadvies van Hello Disney is: in de wasmachine binnenste buiten op 30 graden. Gewassen en/of gedragen kleding nemen wij niet retour. Gebruikte accessoires neemt Hello Disney niet retour. Hello Disney geeft geen garantie op pailletten, steentjes, knopen en ritsen.

6.3 De koper is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Hello Disney. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Hello Disney schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten (indien gemeld binnen 2 dagen na ontvangst) van de koper door Hello Disney gegrond worden bevonden, zal Hello Disney naar haar keuze of de geleverde producten vervangen (verzendkosten voor de koper) of het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen een termijn van 14 dagen te retourneren op rekening van de koper.

6.5 Hello Disney is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

  •  en zolang de koper jegens Hello Disney in gebreke is;
  • de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hello Disney en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Aanbiedingen van Hello Disney gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.3 Hello Disney kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Hello Disney en een klant komt tot stand nadat een bestelling is geplaatst en de leveringsvoorwaarden zijn aanvaard door de koper.

8.2 Hello Disney behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hello Disney gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Hello Disney is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

10.3 Hello Disney behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Hello Disney gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Hello Disney is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Hello Disney is niet aansprakelijk  voor schade aan kleding die door wassen en/of drogen is ontstaan. Het wasadvies van Hello Disney is: in de wasmachine binnenste buiten op 30 graden. Gewassen en/of gedragen kleding nemen wij niet retour.

11.3 Hello Disney is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hello Disney en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt een daar toe bevoegde bevoegde rechter kennis en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

13. Privacy

13.1 Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand en alleen gebruikt om de bestelling naar het juiste adres te verzenden. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Leverings Voorwaarden Hello Disney